Nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư số 185/2010/TT-BTC (Thứ Hai, 12/05/2014)

Chi tiết một số tính năng mới:

1. Hệ thống tài khoản

Phiên bản 2011 đã bổ sung, sửa đổi một số tài khoản:

TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân

TK 642: Chi phí quản lý chung

TK 462Nguồn kinh phí dự án: gồm các TK cấp 2 như sau:

+ TK 4621: Nguồn kinh phí NSNN cấp: gồm các TK cấp 3:

      TK 46211: Nguồn kinh phí quản lý dự án

      TK 46212: Nguồn kinh phí thực hiện dự án

+ TK 4622: Nguồn kinh phí viện trợ: gồm các TK cấp 3:

      TK 46221: Nguồn kinh phí quản lý dự án

      TK 46222: Nguồn kinh phí thực hiện dự án

+ TK 4628: Nguồn khác: gồm các TK cấp 3:

      TK 46281: Nguồn kinh phí quản lý dự án

      TK 46282: Nguồn kinh phí thực hiện dự án

 

TK 662Chi dự án: gồm các TK cấp 2 như sau:

+ TK 6621: Nguồn kinh phí NSNN cấp: gồm các TK cấp 3:

      TK 66211: Chi quản lý dự án

      TK 66212: Chi thực hiện dự án

+ TK 6622: Nguồn kinh phí viện trợ: gồm các TK cấp 3:

      TK 66221: Chi quản lý dự án

      TK 66222: Chi thực hiện dự án

+ TK 6628: Nguồn khác: gồm các TK cấp 3:

      TK 66281: Chi quản lý dự án

      TK 66282: Chi thực hiện dự án

 

TK 004“Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên”

      TK 0041: Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên năm trước

      TK 0042: Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên năm nay

 

2. Sửa đổi và bổ sung mẫu báo cáo tài chính và sổ kế toán

-          Sửa Cột “Loại, khoản” thành “Mã ngành kinh tế”

-          Sửa Cột “Nhóm mục, mục, tiểu mục” thành “Mã nội dung kinh tế”

-          Bổ sung “Sổ chi phí quản lý chung” – mẫu số S73-H

-          Phần góc bên trái của các báo cáo tài chính: sửa “Mã đơn vị SDNS” thành “Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách”

-          Sửa phụ biểu F02-3aH: “Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước”

-          Sửa đổi, bổ sung “Thuyết minh báo cáo tài chính"

 

      Việc phát hành Phiên bản 2011 với các tính năng mới theo thông tư 185 đã kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp đồng thời thể hiện được bước đi mới của công ty trong việc làm chủ công nghệ. Bắt đầu từ tháng 03/2011, công ty SMARTBOOKS sẽ tiến hành nâng cấp cho hàng nghìn khách hàng của mình trên phạm vi toàn quốc.

 

Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp