Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2018

Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2018 Phần mềm kế toán Chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2018 là sản phẩm phần mềm tiên phong trong lĩnh vực kế toán chủ đầu tư tại Việt Nam , là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban QLDA thuộc nhiều loại hình khác nhau: các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài do WB/ADB/các chính phủ/tổ chức phi chính phủ tài trợ, các dự án do các doanh nghiệp đầu tư. SmartBooks Project Finance 2018 được phát triển theo chế độ kế toán Chủ đầu tư số 195/2012/TT-BTC, cập nhật đầy đủ các thông tư theo qui định của Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ.

 • Chi tiết

 • Tính năng mới

 • Dịch vụ

 • Khách hàng

 • Download

Phần mềm kế toán chủ đầu tư Smartbooks Project Finance 2018 là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban quản lý dự thuộc nhiều loại hình đơn vị chủ đầu tư khác nhau như: Các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án sử dụng vốn ODA do các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp, các dự án do các doanh nghiệp là chủ đầu tư. 

- Smartbooks Project Finance 2018 là sản phẩm phần mềm kế toán Chủ đầu tư đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) chứng nhận và trao giải thưởng Sao Khuê cho sản phẩm phần mềm tiêu biểu của Việt Nam năm 2014.

Smartbooks Project Finance 2018 hiện là sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam với hàng nghìn ban quản lý dự án của 63 tỉnh thành trên toàn quốc đang sử dụng.

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/cosodulieu.jpg   Cơ sở xây dựng :

Smartbooks Project Finance 2018 được phát triển theo chế độ kế toán Chủ đầu tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 do Bộ tài chính ban hành và cập nhật đầy đủ các thông tư theo qui định của Chính phủ Việt Nam về quản lý tài chính ĐTXDCB:

- Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2018 của Bộ Tài chính quy định và quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2018 của Bộ tài chính. 
- Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 31/07/2018 sửa đổi bổ sung thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
- Thông tư số 72/2014/TT-BTC, ngày 17/07/2017 qui định về quản lý sử dụng các khoản thu của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ.
- Thông tư 77/2017/TT-BTC, ngày 10/01/2013 quy định về hệ thống chứng từ thanh toán vốn đầu tư xây dựng
- Thông tư 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 qui định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 
Thông tư số 82/2017/TT-BTC, ngày 15/08/2017 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ.
- Thông tư số 85/2017/TT-BTC, ngày 15/08/2017 về qui định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.
- Thông tư số 08/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.
- Công văn số 17848/BTC-TCT, ngày 29/12/2011 về việc khấu trừ thuế GTGT theo thông tư 28/2011/TT-BTC.
- Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT, ngày 09/01/2014 về việc quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/tinhnangnoibat.jpeg Tính năng nổi bật:

-    Giao diện được thiết kế có khả năng thêm, bớt, sắp xếp các thông tin đầu vào phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
-    Hạch toán đa tiền tệ và cho phép in báo cáo song song theo hai loại tiền.
-    Cho phép nhập số liệu kế toán từ bất kỳ thời điểm nào trong năm tài chính.
-    Quản lý số liệu kế toán theo nhiều năm, cho phép xem số liệu liên năm nên theo dõi được số liệu dự án kéo dài qua nhiều năm.
-    Phân tích và kết xuất thông tin đa chiều, một tài khoản có thể theo dõi đồng thời gần 20 yếu tố khác nhau.
-    Hệ thống báo cáo sổ kế toán theo nhiều hình thức khác nhau: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái.
-    Tự động tính chi phí và hạch toán tiền lương.
-    Tự động tính và hạch toán hao mòn TSCĐ.
-    Tự động lập chứng từ phân bổ chi phí BQLDA
-    Cho phép thêm mới, tìm kiếm các danh mục ngay trong khi đang cập nhập chứng từ.
-    Công cụ tìm kiếm chứng từ đa năng, có khả năng truy ngược lại màn hình nhập chứng từ dựa trên kết quả tìm kiếm.
-    Sao lưu dữ liệu tự động theo lịch.
-    Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố.
-    Tích hợp phần mềm hỗ trợ trực tuyến, cho phép hỗ trợ khách hàng dễ dàng bằng cách truy cập vào máy tính khách hàng qua mạng internet.


Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/tinhnangchinh.jpg Tính năng nghiệp vụ:
 
-    Quản lý lập tổng mức đầu tư
-    Quản lý tổng dự toán
-    Quản lý kế hoạch vốn
-    Quản lý tình hình giải ngân
-    Quản lý hình hình thực hiện
-    Quản lý tiền mặt tại quỹ
-    Quản lý tiền gửi ngân hàng
-    Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
-    Quản lý tiền lương
-    Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ.
-    Quản lý tài sản cố định và tài sản hình thành qua đầu tư
-    Quản lý hợp đồng
-    Quản lý hồ sơ pháp lý
-    Quản lý thuế GTGT
-    Kế toán tổng hợp

1. Quản lý Ngân sách:
 
- Lập tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của dự án, tổng mức đầu tư được lập chi tiết theo từng hạng mục công trình của dự án, theo nguồn vốn và các khoản mục chi tiêu. Cho phép nhập tổng mức đầu tư ban đầu của dự án và tổng mức đầu tư của các lần điều chỉnh..
- Lập tổng dự toán đã được phê duyệt của dự án, tổng dự toán được lập chi tiết theo từng hạng mục công trình của dự án, theo nguồn vốn và các khoản mục chi tiêu. Cho phép nhập tổng dự toán ban đầu của dự án và tổng dự toán của các lần điều chỉnh.
- Lập kế hoạch vốn về kinh phí được phân bổ trong năm tài chính theo thông báo ngân sách được giao của cơ quan cấp ngân sách. Kế hoạch được lập chi tiết cho từng từng hạng mục công trình, theo từng nguồn vốn và khoản mục chi tiêu của dự án. Cho phép nhập kế hoạch vốn đầu năm và kế hoạch vốn bổ sung, điều chình của các lần trong năm tài chính.

2. Quản lý thu chi tiền mặt tại quỹ:

- Số dư quỹ tiền mặt được phản ánh tại mọi thời điểm, theo từng khoản mục chi tiêu, nguồn vốn được cấp. Hệ thống tự động đưa ra cảnh báo hết tiền khi chi quá số tiền trong quỹ, hiển thị số dư quỹ ngay trên màn hình chi tiền giúp cho kế toán có quyết định nhanh chóng, chính xác khi lập Phiếu chi.
- Trực tiếp in phiếu thu, phiếu chi ngay trên màn hình nhập chứng từ.
- Tăng tốc nhập liệu bởi chức năng sao chép chứng từ (thêm từ).
- Tự động cập nhật thông tin về khách hàng, nhà cung cấp… trên màn hình chứng từ vào các danh mục mà không phải mở các danh mục này.
 
3. Quản lý tiền gửi theo từng tài khoản:

- Vốn đầu tư được cấp tại Kho bạc và tình hình sử dụng vốn đầu tư được đối chiếu theo từng nghiệp vụ phát sinh, phản ánh kịp thời số vốn đầu tư còn được sử dụng. Tự động in Giấy rút vốn đầu tư, lập bảng kê chứng từ thanh toán, tạm ứng và chứng từ thu hồi tạm ứng giúp đơn vị kiểm soát chặt chẽ các khoản công nợ đối với các nhà thầu.

- Mỗi tài khoản tiền gửi được mở và theo dõi riêng trên sổ kế toán, phản ánh số dư của tài khoản theo mọi thời điểm, nắm bắt kịp thời tình hình biến động lượng  tiền về, tiền đi của tài khoản theo từng dự án, công trình, hợp đồng  hay công việc cụ thể...

4. Quản lý khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân và công nợ nhà thầu theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình…    
 
- Quá trình thực hiện đầu tư được theo dõi chặt chẽ từ bước tạm ứng vốn đầu tư cho nhà thầu đến các bước xác nhận khối lượng hoàn thành, thanh toán khối lượng hoàn thành & quyết toán vốn đầu tư theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình.
- Tạm ứng vốn đầu tư theo hợp đồng.
- Ghi nhận khối lượng hoàn thành.
- Thu hồi các khoản tạm ứng.
- Thanh toán vốn cho nhà thầu.
- Đối chiếu tình hình sử dụng vốn với Kho bạc Nhà nước, ngân hàng.

5. Tính lương tự động theo công thức:
 
- Tất cả các khoản trả lương cho cán bộ được thiết lập linh hoạt bởi công thức tính lương do người dùng tự định nghĩa, cung cấp nhiều phương thức tính lương khác nhau: Lương hệ số và lương cố định …
- Tự động lập chứng từ chi phí lương, mỗi khoản lương sẽ được ghi thành một dòng chứng từ phản ánh tổng chi phí phải trả cho nhân viên, được lập chi tiết theo từng nguồn kinh phí, khoản mục chi tiêu...

6. Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp: Quản lý nhập, xuất, tồn kho theo nhiều kho, đa chủng loại vật tư. Tự động tính giá xuất kho cuối kỳ theo nhiều phương pháp Bình quân cuối kỳ, đích danh, nhập trước xuất trước.
 
7. Tự động tính khấu hao TSCĐ:
 
- Tài sản cố định được quản lý chi tiết theo danh mục tài sản, phòng ban và người sử dụng tài sản, tự động khấu hao tài sản cố định, tự động ghi các nghiệp vụ khấu hao theo kỳ kế toán...
- Theo dõi tài sản từ khi mua mới, hao mòn hàng năm, điều chỉnh đánh giá lại giá trị tài sản trong quá trình sử dụng đến khi thanh lý, nhượng bán hay điều động TSCĐ.
 
8. Kê khai thuế GTGT: Lập bảng kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế và các sổ sách chi tiết đối với các đơn vị có các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

9. Tự động phân bổ chi phí: Cho phép thiết lập danh mục dự án được phân bổ chi phí ban, thiết lập danh mục dự án là chi phí dở dang chờ phân bổ. Tự động lập chứng từ phân bổ chi phí theo 2 loại: phân bổ chi phí quản lý và phân bổ chi phí dở dang

10. Hạch toán đa tiền tệ: Hạch toán song song hai loại tiền Việt Nam đồng và Đô la Mỹ, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá ngoại tệ cuối kỳ...

11. Tra cứu hồ sơ dự án và hợp đồng theo chứng từ kế toán: Tra cứu, xem và in các hồ sơ pháp lý, các hợp đồng của từng dự án, từng gói thầu… trên ngay màn hình nhập chứng từ kế toán.
        
 
Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/chungtusosacj.jpg Báo cáo , sổ sách, chứng từ :
 
 
Báo cáo tài chính theo thông tư 195/2012/TT-BTC :
- Bảng cân đối tài khoản
- Bảng cân đối kế toán
- Nguồn vốn đầu tư
- Thực hiện đầu tư
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Chi tiết Nguồn vốn đầu tư
- Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, HMCT
- Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, HMCT 
- Chi phí khác
- Chi phí ban quản lý dự án

Báo cáo quyết toán dự án theo thông tư 09/2016/TT-BTC :
- Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Danh mục các văn bản pháp lý
- Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm
- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành
- Tài sản cố định mới tăng
- Tài sản lưu động bàn giao
- Tình hình thanh toán và công nợ của dự án
- Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư
- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Báo cáo tổng hợp tình hình thanh toán
- Tổng hợp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành
- Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành

Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án theo thông tư 72/2017/TT-BTC :
- Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án
- Bảng tính lương năm
- Dự toán chi phí quản lý dự án
Báo cáo Kho bạc Nhà nước :
- Giấy đề nghị tạm ứng vốn đầu tư
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
- Bảng kê thanh toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành
- Bảng tổng hợp tạm ứng, thực chi, thanh toán
- Bảng kê chứng từ tạm ứng
- Bảng kê chứng từ thanh toán
- Bảng xác nhận tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB tại KBNN
- Phiếu giá thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành

Báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) :
- Tổng hợp nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn
- Sử dụng nguồn vốn theo hợp phần dự án
- Sử dụng nguồn vốn theo khoản mục chi tiêu
- Báo cáo chi tiêu chi tiết theo hợp phần dự án
- Báo cáo chi tiêu chi tiết theo khoản mục chi tiêu
- Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng

Báo cáo chương trình, dự án ODA theo quyết định số 01/2014/TT-BKHĐT:
- Thông tin cơ bản về dự án
- Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện
- Báo cáo tiến độ giải ngân vốn ODA
- Báo cáo về tài khoản đặc biệt và tài khoản tạm ứng
- Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đối ứng
- Thực hiện hợp đồng
- Tiến độ chi vốn thực hiện phương án/kế hoạc GPMB và TĐC

Báo cáo quản trị :
- Sổ theo dõi công việc
- Báo cáo tổng hợp theo dõi công việc
- Báo cáo chi tiết nguồn vốn
- Báo cáo chi tiêu chi tiết
- Báo cáo tiến độ giải ngân
- Báo cáo tiến độ thực hiện
- Báo cáo số dư dự án đầu năm
- Báo cáo tiền độ thực hiện và giải ngân dự án
- Báo cáo dự án đã hoàn thành, chuyển tiếp đề nghị cấp vốn bổ sung
- Báo cáo tổng hợp theo dõi dự án
- Báo cáo theo dõi kế hoạch giải ngân theo dự án
- Báo cáo theo dõi số tiền thanh toán của dự án
- Báo cáo số liệu giải ngân theo giai đoạn của dự án

Sổ kế toán :
- Sổ nhật ký chung
- Sổ cái tài khoản
- Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại
- Bảng tổng hợp phát sinh đối ứng tài khoản
- Sổ chi tiết tài khoản
- Bảng chi tiết cân đối tài khoản
- Sổ chi phí đầu tư xây dựng
- Sổ chi phí Ban quản lý dự án
- Sổ theo dõi nguồn kinh phí ngân sách cấp
- Sổ chi tiết các khoản thu
- Sổ chi tiết chi hoạt động
- Sổ chi tiết chi dự án
- Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư
- Sổ chi phí khác
- Bảng kê phát sinh tài khoản theo dự án
- Giấy thanh toán tạm ứng

Báo cáo công nợ :
- Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán
- Báo cáo tổng hợp thanh toán với người mua, người bán
- Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán bằng ngoại tệ
- Sổ chi tiết với người mua, người bán theo công trình
- Báo cáo tổng hợp thanh toán với người mua, người bán bằng ngoại tệ
- Báo cáo tổng hợp thanh toán với người mua, người bán theo công trình
- Báo cáo tổng hợp thanh toán với người mua, người bán theo hợp đồng
- Sổ chi tiết công nợ
- Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo dự án

Tiền mặt :
- Sổ quỹ tiền mặt
- Sổ chi tiết tiền mặt
- Sổ theo dõi tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ

Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc :
- Sổ tiền gửi ngân hàng
- Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
- Sổ theo dõi tiền gửi bằng ngoại tệ
- Bảng đối chiếu tiền gửi Kho Bạc
- Bảng kê phát sinh tài khoản tiền gửi

Tiền lương :
- Bảng thanh toán tiền lương
- Danh mục phòng ban
- Danh mục nhân viên
- Danh mục khoản lương
- Danh sách lương CBCNV

Kho :
- Báo cáo tồn kho
- Thẻ kho
- Sổ chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm 
- Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa
- Danh mục kho
- Danh mục loại vật tư
- Danh mục vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Tài sản cố định :
- Thẻ TSCĐ
- Sổ TSCĐ
- Bảng khấu hao TSCĐ
- Sổ theo dõi tình hình sử dụng TSCĐ tại nơi sử dụng
- Danh mục loại tài sản cố định
- Danh mục tài sản cố định
- Sổ chi tiết tài sản cố định
- Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định

Thuế :
- Tờ khai thuế GTGT
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra  
- Bảng kê hóa đơn, ch ứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo thuế suất
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
- Bảng kê thu mua vào hàng hóa không có hóa đơn
- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng, hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản
- Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ
- Sổ chi tiết thuế phải nộp
- Sổ chi tiết thuế GTGT được khấu trừ
- Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
- Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
- Bảng kê điều chỉnh tăng hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
- Bảng kê điều chỉnh tăng hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Hợp đồng :
- Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng
- Báo cáo thu, chi theo hợp đồng
- Sổ chi tiết thực hiện hợp đồng
- Danh mục hợp đồng
- Danh mục loại hợp đồng

Chứng từ :
- Phiếu thu
- Phiếu chi
- Giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt
- Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản
- Uỷ nhiệm chi
- Giấy báo có
- Giấy báo nợ
- Phiếu nhập kho
- Phiếu xuất kho
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
- Phiếu xuất kho kiêm bảo hành
- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
- Phiếu báo giá kiêm biên bản bàn giao thiết bị
- Giấy nộp trả vốn đầu tư
- Chứng từ kế toán
- Bảng kê thanh toán chi phí QLDA từ tài khoản tiền gửi
- Bảng kê chứng từ chi phí QLDA
- Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi
- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
- Giấy nộp tiền vào tài khoản
- Phiếu kê mua hàng
- Giấy đề nghị tạm ứng
- Giấy thanh toán tạm ứng
- Giấy đề nghị tạm ứng vốn
 
Danh mục :
- Danh mục hệ thống tài khoản
- Danh mục loại tài khoản
- Danh mục hợp đồng
- Danh mục loại hợp đồng
- Danh mục khách hàng
- Danh mục nhóm khách hàng
- Danh mục loại khách hàng
- Danh mục phòng ban
- Danh mục nhân viên
- Danh mục các khoản lương
- Danh mục các khoản chi
- Danh sách loại khoản chi
- Danh mục tài sản cố định
- Danh mục loại tài sản cố định
- Danh mục vật tư, dịch vụ
- Danh mục loại vật tư
- Danh mục kho vật tư
- Danh mục công việc
- Danh mục đối tượng khác
- Danh mục dự án
- Danh mục người dùng
- Danh mục các khoản thuế
- Danh mục bảng thuế suất
- Danh mục loại thuế
- Danh mục nhà cung cấp
- Danh mục nhóm nhà cung cấp
- Danh mục loại nhà cung cấp
- Danh mục tiền tệ
- Danh mục tài khoản kết chuyển
- Danh mục hoạt động thu sự nghiệp
- Danh mục loại hoạt động thu sự nghiệp
- Danh mục nhóm
- Danh mục nhóm – tiểu nhóm – mục – tiểu mục
- Danh mục nguồn vốn
- Danh mục loại nguồn vốn
- Danh mục chương

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/fix.jpg  Yêu cầu hệ thống :
 
Cấu hình tối thiểu:

-Bộ xử lý: PIV 800 MHz 
-Bộ nhớ: 128 MB RAM
-Đĩa cứng: 34 MB trống 
-Hệ điều hành: Tất cả các hệ điều hành Windows
-Tiện ích: Bộ gõ & bộ font Tiếng Việt Unikey
 
 
 

 

 Tính năng mới của phần Mềm Kế Toán Dự Án Đầu Tư Công Smartbooks Project Finance 2020

- Kết nối với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của KBNN để thực hiện giao dịch điện tử tự động.

- Tự động xác định giá trị trên các chứng từ thực chi, tạm ứng, thu hồi tạm ứng theo hợp đồng.

- Tự động phân bổ chi phí ban QLDA cho các dự án, tự động in bảng kê chi phí ban QLDA, tự động kết chuyển từ tạm ứng sang thực chi

- Màn hình riêng biệt nhập số dư đầu kỳ

<đang cập nhật>

 

 

Một số khách hàng tiêu biểu:

 

 1. Ban QLDA khu vực các công trình GTCC Hải Phòng
 2. Ban QLDA ĐTXD Quận Lê Chân Hải Phòng
 3. BQL dự án các công trình NN & PTNT Hải Phòng
 4. Ban quản lý dự án Thuỷ điện Bắc Hà
 5. Ban QLDA Cơ sở hạ tầng Nông thôn và Du lịch tỉnh Lào Cai
 6. Ban Quản lý dự án Cấp thoát nước Lào Cai
 7. Ban Quản lý dự án vườn Quốc Gia Hoàng Liên, Lào Cai
 8. Ban QLDA Môi trường Đô thị Lào Cai
 9. Ban QLDA xây dựng huyện Văn Bàn
 10. Ban QLDA Đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
 11. Ban QLDA cải thiện môi trường đầu tư Vĩnh Phúc
 12. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Vĩnh Phúc
 13. Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số 1 Vĩnh Phúc
 14. Ban quản lý dự án đầu tư & xây dựng huyện Sông Lô Vĩnh Phúc
 15. Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc
 16. Ban đền bù GPMB QLDA phát triển công nghiệp đô thị huyện Bình Xuyên
 17. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Tam Đảo
 18. Ban quản lý dự án công trình giao thông 2 Vĩnh Phúc
 19. Ban quản lý dự án đầu tư & xây dựng huyện Lập Thạch
 20. Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Liễn Sơn
 21. Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Tam Đảo
 22. Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II (REII) Vĩnh Phúc
 23. BQL Dự án XDCB ngành NN&PTNT Hà Tĩnh
 24. Ban quản lý dự án công trình giao thông  Vĩnh Phúc
 25. Công ty Dịch vụ Thuỷ lợi Phúc Yên
 26. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
 27. Ban QLDA Trường trung cấp nghế số 5 (Trường cao đẳng  Công nghệ Hà Tĩnh)
 28. Ban QLDA Đầu tư XDCB huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh
 29. BQL các dự án khu neo đậu tránh trú bão Hà Tĩnh
 30. Ban QLDA đầu tư XD các công trình hạ tầng GT Phòng Quản lý đô thị TX. Thái Hoà, Nghệ An
 31. Ban QLDA kiên cố hóa Trường lớp học nhà công vụ cho giáo viên huyện Kỳ Sơn
 32. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Krông Búk
 33. Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu - Sơn La
 34. Ban Quản lý DA Năng lượng Nông thôn II(REII) Thanh Hoá
 35. Ban QLDA phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa
 36. Ban QL các dự án đầu tư xây dựng huyện Tĩnh Gia
 37. BQL dự án công trình Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh
 38. BQL dự án Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh
 39. Ban Quản lý dự án công trình Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh
 40. Ban QLDA cấp nước Nam Thủ Dầu Một  - Bình Dương
 41. Ban quản lý dự án huyện Dĩ An - Bình Dương
 42. Ban QLDA ĐTXD An Giang
 43. Ban QLDA đâu tư XDCT giao thông – Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang
 44. Sở Y tế An Giang
 45. Trường Đại học An Giang
 46. Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang - Bắc Giang
 47. Ban QLDA xây dựng huyện Hiệp Hoà
 48. Ban QLDA đầu tư Xây dựng TP Bắc Ninh
 49. BQL dự án huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 50. Ban QLDA Chuyên ngành xây dựng Điện Biên
 51. Ban QLDA huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
 52. Ban QLDA XD các CT VHTT tỉnh Hà Nam
 53. Ban QLDA đầu tư xây dựng Ba Vì - Hà Nội
 54. Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 3 - TP>HCM
 55. Phòng Công Thương huyện Cao Phong, Hoà Bình
 56. BQLDA XD các CT Hồ đập huyện Lạc Sơn, Hoà Bình
 57. Ban QLDA tu sửa nâng cấp và xây dựng Thủy Lợi
 58. Ban QLDA các công trình XDCB TP Kom Tum
 59. Ban QLDA Chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT Lai Châu
 60. Ban QLDA huyện Tam Đường - Lai Châu
 61. Ban QLDA ngành Công Thương tỉnh Lai Châu
 62. Ban QLDA Cấp thoát nước đô thị ADB4 - Ninh Thuận
 63. Ban QLDA quản lý và xử lý chất thải rắn Ninh Bình
 64. Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
 65. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Lập, Phú Thọ
 66. Ban QLDA  Đầu tư và Xây dựng TP Đồng Hới
 67. Ban Quản lý dự án cấp nước sạch và VSMT Thái Bình
 68. Ban QLDA Cty TNHH 1TV khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên
 69. Ban Quản lý dự án ĐTXD ngành Giáo dục và đạo tạo Tiền Giang
 70. Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh
 71. Ban QLDA chuyên ngành tỉnh Điện Biên
 72. Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn
 73. Ban QLDA có vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư ngân sách huyện Mường Lát – Thanh Hóa
 74. Ban QL các dự án ĐTXD huyện Thạch Thất - Hà Nội
 75. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Phù Ninh - Phú Thọ
 76. BQLDA huyện Tịnh Biên - An Giang
 77. BQLDA Huyện Tân Uyên- Bình Dương
 78. Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Thất - Hà Nội
 79. Ban ĐTXD TP Vĩnh Yên
 80. Ban QLDA huyện Yên Bình, Yên Bái
 81. Ban ĐTXD huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
 82. Trung tâm nước sạch & VSMT nông thôn tỉnh Bắc Ninh
 83. Ban QLDA công trình thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh
 84. Ban QLDA Sở Y Tế Hà Nội
 85. Ban quản lý dự án ICDP - Hà Tĩnh
 86. Ban QLDA công trình giao thông Vĩnh Long
 87. Ban QLDA đầu tư huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
 88. Ban QLDA huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre
 89. Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Bà Rịa - Vũng Tàu
 90. Ban QL các dự án ĐT&XD huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 91. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phổ Yên, Thái Nguyên
 92. BQLDA Thủy lợi KonTum
 93. BQLDA Sở VH Kiên Giang
 94. BQLDA Sở Nông Nghiệp  Bình Thuận
 95. BQLDA huyện Hòa Thành, Tây Ninh
 96. ........................................

 

Bạn đã thêm vào giỏ hàng sản phẩm:

Tin tức

Fanpage Facebook

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp