Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2018

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2018 SmartBooks Plus 2018 là sản phẩm được các tổ chức tài chính, các nhà chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, tính thân thiện, tính dễ sử dụng, có nhiều ưu điểm nổi bật, đáp ứng đầy đủ, hiệu quả cho công tác quản lý tài chính kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp. SmartBooks Plus 2018 phát triển theo chế độ thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý.

  • Chi tiết sản phẩm

  • Tính năng mới

  • Dịch vụ

  • Khách hàng

  • Download

 
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2018 là công cụ trợ giúp đắc lực trong công việc quản lý tài chính kế toán của các đơn vị Hành chính sự nghiệp. Giúp công việc kế toán trở nên dễ dàng, đơn giản, công việc kế toán chỉ còn là việc cập nhật các chứng từ gốc phát sinh hàng ngày như phiếu thu, phiếu chi, giấy rút dự toán… các công việc mệt nhọc, mất nhiều thời gian như viết chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính khi thực hiện bằng hình thức thủ công sẽ được máy tính tự động thực hiện…
 
Dễ học, dễ sử dụng :
           
SmartBooks Plus 2018 dễ dàng khởi tạo sổ kế toán bở chức năng tạo cơ sở dữ liệu qua từng bước trên màn hình, tạo thư mục chứa số liệu kế toán,  thiết lập các thông tin năm kế toán, các tuỳ chọn chung trước khi bắt đầu các công việc cập nhật số liệu kế toán.
Các tính năng nổi bật:
• Giao diện được thiết kế có khả năng thêm, bớt, sắp xếp các thông tin đầu vào phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
• Quản lý số liệu kế toán theo nhiều năm, cho phép xem số liệu liên năm rất hữu ích cho các đơn vị có các dự án, đề tài kéo dài qua nhiều năm.
• Phân tích đa nguồn kinh phí: kinh phí ngân sách cấp, kinh phí tiết kiệm chi, kinh phí để lại.
• Phân tích và kết xuất thông tin đa chiều, một tài khoản có thể theo dõi đồng thời gần 20 yếu tố khác nhau.
• Hệ thống báo cáo sổ kế toán theo nhiều hình thức khác nhau: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái.
• Tự động kết chuyển số dư tài khoản cuối năm và quyết toán được duyệt đầu năm.
• Tự động tính chi phí và hạch toán tiền lương.
• Tự động tính và hạch toán hao mòn TSCĐ.
• Cho phép thêm mới, tìm kiếm các danh mục ngay trong khi đang cập nhập chứng từ.
• Tìm kiếm và thay thế mã của danh mục trong tất cả các dữ liệu phát sinh.
• Công cụ tìm kiếm chứng từ đa năng, có khả năng truy ngược lại màn hình nhập chứng từ dựa trên kết quả tìm kiếm.

Tính năng nghiệp vụ:

• Mới: Kết xuất báo cáo tài chính ra định dạng mã vạch gửi đơn vị tổng hợp tài chính ngành.
• Quản lý tình hình tiếp nhận và sử dụng dự toán ngân sách tại Kho bạc
• Quản lý khoán chi hành chính
• Quản lý các hoạt động thu sự nghiệp & SXKD
• Quản lý tiền mặt tại quỹ
• Quản lý tiền gửi ngân hàng, kho bạc
• Quản lý công nợ phải thu, phải trả
• Quản lý tiền lương
• Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ
• Quản lý tài sản cố định
• Quản lý dự án
• Quản lý thuế GTGT
 
Đối tượng sử dụng :

• Các đơn vị hành chính thuần túy.
• Các đơn vị hành chính thu sự nghiệp.
• Các đơn vị hành chính thu hoạt động SXKD.
• Các tổ chức, đoàn thể, xã hội, nghề nghiệp, quần chúng…
 

Tính năng nghiệp vụ :

 
Đối chiếu Dự toán Ngân sách:
 
• Lập kế hoạch dự toán về kinh phí được nhận trong năm tài chính theo thông báo dự toán được duyệt của cơ quan tài chính, lập giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt, giấy rút dự toán kiêm chuyển khoản, lập giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và bảng kê chi tiết chứng từ thanh toán với Kho bạc Nhà nước… đối chiếu tình hình sử dụng dự toán tại Kho Bạc.
• Dự toán được lập theo mục lục Ngân sách Nhà nước, chi tiết theo Chương, ngành kinh tế & nội dung kinh tế; chi tiết theo từng chương trình, dự án; lập theo danh mục thu/chi được thiết lập riêng cho các đơn vị có thu.
• Tự động ghi sổ kế toán TK 008,009…
• Lập kế hoạch về khoán chi hành chính cho từng phòng ban trong đơn vị, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng kinh phí của các bộ phận, tình hình sử dụng số kinh phí tiết kiệm chi hành chính,...
• Tự động ghi sổ kế toán TK 004…
• Lập Giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt, lựa chọn hình thức rút tiền bằng tạm ứng hay thực chi, cho phép thiết lập tài khoản quỹ, tài khoản nguồn kinh phí để ghi sổ kế toán.
• Tự động tạo phiếu thu sau khi rút tiền …
• Lập Giấy rút dự toán kiêm chuyển khoản, lựa chọn hình thức chuyển tiền bằng thực chi hay  tạm ứng.
• Tự động ghi Có TK 008,009…
• Lập bảng kê chứng từ đề nghị thanh toán & giấy đề nghị thanh toán tạm ứng với Kho bạc Nhà nước.
• Cho phép lựa chọn Mục (nội dung kinh tế) cần đề nghị thanh toán, lựa chọn từng chứng từ, phân loại đề nghị thanh toán theo hình thức Rút trước - Chi sau (thanh toán tạm ứng) hay Chi trước - Rút sau (thanh toán thực chi)…

Quản lý quỹ tiền mặt theo nhiều chỉ tiêu :
      
• Số dư quỹ tiền mặt tại mọi thời điểm được quản lý chi tiết theo các quỹ, chi tiết đến từng Mục của Mục lục Ngân sách Nhà nước,.. Việc kiểm soát chi quỹ tiền mặt được kiểm soát chặt chẽ với quá trình kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.
• Trực tiếp in phiếu thu, phiếu chi, giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt ngay trên màn hình nhập chứng từ...
 
Quản lý tiền gửi chi tiết theo từng tài khoản :      
                       
• Mỗi tài khoản tiền gửi được mở và theo dõi riêng trên sổ kế toán, phản ánh số dư của tài khoản theo mọi thời điểm, nắm bắt kịp thời tình hình biến động lượng tiền về, tiền đi của tài khoản theo từng hợp đồng, dự án, công trình hay công việc cụ thể... 
• Đối chiếu số dư tiền gửi với Kho bạc…

Tính lương tự động theo công thức:
              
• Tất cả các khoản trả lương cho cán bộ được thiết lập linh hoạt bởi công thức tính lương do người dùng tự định nghĩa, cung cấp nhiều phương thức tính lương khác nhau: Lương hệ số và lương cố định …
• Tự động lập chứng từ chi phí lương, mỗi khoản lương sẽ được ghi thành một dòng chứng từ phản ánh tổng chi phí phải trả cho nhân viên, được lập chi tiết theo từng nguồn kinh phí, chương, loại, khoản, mục, tiểu mục...
Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp:
• Quản lý nhập, xuất, tồn kho theo nhiều kho, đa chủng loại vật tư. Tự động tính giá xuất kho cuối kỳ theo nhiều phương pháp Bình quân cuối kỳ, bình quân sau mỗi lần nhập, nhập trước xuất trước và đích danh.

Tự động tính khấu hao TSCĐ:            
 
• Tài sản cố định được quản lý chi tiết theo danh mục tài sản, phòng ban và người sử dụng tài sản, tự động khấu hao tài sản cố định, tự động ghi các nghiệp vụ khấu hao theo kỳ kế toán...
• Theo dõi tài sản từ khi mua mới, hao mòn hàng năm, điều chỉnh đánh giá lại giá trị tài sản trong quá trình sử dụng đến khi thanh lý, nhượng bán hay điều động TSCĐ
 
Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng :
 
• Theo dõi doanh thu, chi phí, tiến độ thanh toán các khoản thu, chi theo từng hợp đồng.
• Theo dõi chặt chẽ các các khoản phải thu của khách hàng hay các khoản phải trả của nhà cung cấp và nhiều yếu tố khác như khoản mục chi phí, công việc... theo hợp đồng.

Quản lý các hoạt động có thu:
 
• Các hoạt động thu sự nghiệp, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hay thu từ theo đơn đặt hàng của Nhà nước được theo dõi và cập nhật trong mọi chứng từ kế toán.
• Kết quả hoạt động có thu được theo dõi cho từng hoạt động thu của đơn vị, các hoạt động này được thiết lập một cách động và mềm dẻo theo yêu cầu quản lý

Quản lý đề tài khoa học, dự án, công trình xây dựng cơ bản:
 
• Theo dõi dự án, đề tài từ khi khởi công đến khi kết thúc, từ kế hoạch cấp vốn đến tình hình thực hiện và quyết toán dự án, đề tài.
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, theo dõi doanh thu, chi phí, tiến độ thanh toán các khoản thu, chi theo từng công trình và từng nhà thầu.
• Theo dõi chặt chẽ các các khoản phải thu của khách hàng hay các khoản phải trả của nhà cung cấp và nhiều yếu tố khác như khoản mục chi phí, công việc... theo công trình. 
• Quản lý hoạt động thực hiện đầu tư của từng dự án, tiểu dự án, chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình...
Kê khai thuế GTGT :
• Lập bảng kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế và các sổ sách chi tiết đối với các đơn vị có các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Hạch toán đa tiền tệ:
 
• Hạch toán song song hai loại tiền Việt Nam đồng và Đô la Mỹ, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá ngoại tệ cuối kỳ...
 
Tìm kiếm thuận lợi, dễ dàng :
 
• Tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau, tìm mọi thông tin liên quan đến chứng từ, chi tiết đến từng dòng chứng từ một cách nhanh chóng và trực quan. Từ kết quả tìm kiếm sẽ tra cứu ngay được chứng từ gốc.
Báo cáo nhanh, chính xác :
• Đầy đủ các báo cáo theo qui định của chế độ kế toán, nhiều báo cáo quản trị hữu dụng theo nhu cầu của đơn vị. Kết xuất báo cáo ra Excel tiện dụng cho người dùng...
• Kết xuất báo cáo tài chính gửi đơn vị cấp trên, thông tin kết xuất được lưu dạng tệp text, xml và dạng mã vạch (barcode) phục vụ cho công việc tổng hợp dữ liệu tự động của đơn vị cấp trên
 
Khả năng bảo mật cao:
• Phân quyền sử dụng chi tiết đến từng chức năng và từng báo cáo cho từng người sử dụng .
• Cho phép một người sử dụng có một hay đồng thời các quyền thêm, xoá, sửa, in.
• Theo dõi nhật ký truy cập vào hệ thống đến từng người sử dụng, lưu thời gian truy cập, các thao tác mà người sử dụng thực hiện…
Sao lưu dữ liệu tự động theo lịch sao lưu:
• Cho phép người sử dụng thiết lập lịch sao lưu dữ liệu định kỳ: Hàng ngày, một ngày trong tuần hoặc một ngày nào đó trong tháng.
Đa người dùng :
• Chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng cùng làm việc, hệ thống chạy trên máy tính đơn lẻ hoặc mạng cục bộ (LAN).
 

Danh mục các Báo cáo, sổ sách kế toán:

 
Báo cáo tài chính: 

- Bảng cân đối kế toán
- Tổng hợp tình hình kinh phí
- Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán
- Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định
- Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí chưa quyết toán năm trước chuyển sang
- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán
- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu khoán chi hành chính
- Báo cáo sử dụng số kinh phí tiết kiệm chi hành chính
- Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán
- Bảng đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc
- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư, sửa chữa lớn

Sổ kế toán: 

- Sổ nhật ký chung
- Sổ cái tài khoản
- Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại
- Bảng tổng hợp phát sinh đối ứng tài khoản
- Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán
- Báo cáo tổng hợp thanh toán với người mua, người bán
- Sổ chi tiết tài khoản
- Bảng chi tiết cân đối tài khoản
- Sổ theo dõi chi tiết nguồn kinh phí ngân sách cấp
- Sổ chi tiết các khoản thu
- Sổ chi tiết chi hoạt động
- Sổ chi tiết chi dự án
- Sổ tổng hợp chi ngân sách theo nhóm mục/mục
- Sổ theo dõi thực hiện khoán chi hành chính
- Sổ tổng hợp tình hình thực hiện khoán chi hành chính
- Sổ theo dõi kinh phí tiết kiệm chi
- Sổ theo dõi tạm ứng kho bạc

Tiền mặt: 

- Sổ quỹ tiền mặt
- Sổ chi tiết tiền mặt
- Sổ theo dõi tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ
- Tiền gửi 
- Sổ tiền gửi ngân hàng
- Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
- Sổ theo dõi tiền gửi bằng ngoại tệ

Kho Bạc:

- Bảng đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc
- Sổ theo dõi tạm ứng của Kho bạc
- Bảng tổng hợp chứng từ tạm ứng, thực chi và thanh toán
- Bảng kê chứng từ tạm ứng
- Bảng kê chứng từ thực chi
- Bảng kê chứng từ thanh toán
- Giấy đề nghị thanh toán

Tiền lương:
 
- Bảng thanh toán tiền lương
- Danh mục phòng ban
- Danh mục nhân viên
- Danh mục khoản lương

Kho:

- Báo cáo tồn kho
- Thẻ kho
- Sổ chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm
- Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa
- Danh mục kho
- Danh mục loại vật tư
- Danh mục vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Tài sản cố định: 

- Thẻ TSCĐ
- Sổ TSCĐ
- Sổ theo dõi tình hình sử dụng TSCĐ tại nơi sử dụng
- Bảng khấu hao TSCĐ
- Danh mục TSCĐ
- Danh mục loại TSCĐ
 
Thuế :

- Tờ khai thuế GTGT
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra 
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo thuế suất
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
- Bảng kê thu mua vào hàng hóa không có hóa đơn
- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng, hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản
- Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ
- Sổ chi tiết thuế phải nộp
- Sổ chi tiết thuế GTGT được khấu trừ
- Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
- Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

Hợp đồng: 

- Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng
- Sổ chi tiết thực hiện hợp đồng
- Danh mục hợp đồng
- Danh mục loại hợp đồng

Chứng từ: 

- Phiếu thu
- Phiếu chi
- Giấy rút dự toán
- Uỷ nhiệm chi
- Giấy báo có
- Giấy báo nợ
- Phiếu nhập kho
- Phiếu xuất kho
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
- Phiếu xuất kho kiêm bảo hành
- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
- Phiếu báo giá kiêm biên bản bàn giao thiết bị

Danh mục :

- Danh mục loại tài khoản
- Danh mục vùng
- Danh mục hợp đồng
- Danh mục loại hợp đồng
- Danh mục khách hàng
- Danh mục nhóm khách hàng
- Danh mục loại khách hàng
- Danh mục phòng ban
- Danh mục nhân viên
- Danh mục các khoản lương
- Danh mục các khoản chi
- Danh sách loại khoản chi
- Danh mục tài sản cố định
- Danh mục loại tài sản cố định
- Danh mục vật tư, dịch vụ
- Danh mục loại vật tư
- Danh mục kho vật tư
- Danh mục công việc
- Danh mục đối tượng khác
- Danh mục dự án
- Danh mục người dùng
- Danh mục các khoản thuế
- Danh mục bảng thuế suất
- Danh mục loại thuế
- Danh mục nhà cung cấp
- Danh mục nhóm nhà cung cấp
- Danh mục loại nhà cung cấp
- Hệ thống tài khoản
- Danh mục tiền tệ
- ....

Yêu cầu hệ thống:
Cấu hình tối thiểu:

-Bộ xử lý: 2 GHz trở lên
-Bộ nhớ: 2 GB RAM trở lên
-Đĩa cứng: 16 GB trống trở lên
-Hệ điều hành: Windows 10 (hoặc Win XP, 7/8.x)
-Tiện ích: Bộ gõ & bộ font Tiếng Việt Unikey

Đang cập nhập...

I Phần mềm
STT
SẢN PHẨM
DỊCH VỤ KÈM THEO
ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần mềm kế toán HCSN SmartBooks Plus 2018:
-  Đĩa CD bản quyền chương trình chính thức, cấp giấy phép sử dụng sản phẩm vĩnh viễn (không giới hạn thời gian).
-  Bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình.
-  Bảo hành miễn phí 01 năm.
-  Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ trong quá trình sử dụng.
-  Cập nhật thường xuyên bản khắc phục lỗi kỹ thuật do phần mềm gây ra, thời gian cập nhật tối đa trong vòng 24 giờ làm việc.
-  Nâng cấp phần mềm khi chính sách của Nhà nước thay đổi, số lần nâng cấp không hạn chế trong một năm.
10.000.000
* Lưu ý:
- Đơn giá này chưa bao gồm chi phí đào tạo.
- Bản quyền cài đặt cho 01 máy tính. Trong trường hợp cài đặt cho nhiều máy tính, từ máy thứ 2 giảm 70%.

II. Dịch vụ gia tăng

STT Nội dung ĐVT SL

Đơn giá

(VNĐ)

1. Dịch vụ đào tạo:      
1.1 Dịch vụ cài đặt và đào trực tiếp tại địa điểm của khách hàng Ngày 01 2.500.000
1.2 Dịch vụ cài đặt và đào tạo trực tuyến qua mạng internet. Ngày 01 1.500.000
2. Dịch vụ khắc phục sự cố kỹ thuật trực tiếp tại địa điểm khách hàng:
- Nội dung công việc: Khắc phục các lỗi phầnmềm, lỗi hệ thống liên quan đến phần mềm gây ra khi phương thức hỗ trợ gián tiếp không thực hiện được.
- Thời gian thực hiện: Tối thiểu là 01 buổi đối với các quận/huyện nội thành Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh và 01 ngày đối với ngoại thành.
 
Ngày 01 2.500.000
 3. Dịch vụ chụp ảnh (scan) chứng từ trực tiếp tại địa
điểm của khách hàng.
 Ngày  01  2.000.000
 4. Dịch vụ nhập số liệu trực tiếp tại địa điểm của
khách hàng không bao gồm cân đối sổ sách kế toán.
 Ngày  01  2.000.000
 5. Dịch vụ cân đối sổ sách kế toán trực tiếp tại địa điểm của khách hàng:
- Nội dung công việc: kiểm tra đối chiếu các chứng từ kế toán đã nhập trên phần mềm; cân đối sổ, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các chế độ báo cáo khác theo qui định của Bộ TC.
- Cách thức thực hiện: CBNV công ty đến trực tiếp địa điểm của khách hàng để thực hiện dịch vụ.
- Giá dịch vụ tính theo ngày làm việc thực tế, nếu thực hiện trong tháng 2&3 hàng năm đơn giá áp dụng là 4.000.000đ/ngày.
 Ngày   01  3.000.000
 6. Dịch vụ cân đối sổ sách kế toán trực tuyến tính theo ngày công:
- Nội dung công việc: như dịch vụ trực tiếp;
- Cách thức thực hiện: sử dụng các công cụ TeamViewer, Zoom, Zalo, điện thoại, email,... qua mạng internet để thựchiện.
- Giá dịch vụ tính theo ngày công thực hiện, nếu thực hiện trong tháng 2&3 hàng năm đơn giá áp dụng là 3.000.000đ/ngày
 Ngày  01  2.000.000
 7. Dịch vụ cân đối sổ sách kế toán trực tuyến tính theo khối lượng chứng từ:
- Nội dung công việc: như dịch vụ trực tiếp;
- Cách thức thực hiện: sử dụng các công cụ TeamViewer, Zoom, Zalo, điện thoại, email,... qua mạng internet để thực hiện.
- Giá dịch vụ tính theo số lượng chứng từ, thấp nhất là 720 chứng từ/năm tương đương 3.000.000đ/lần, nếu thực hiện trong tháng 2&3 hàng năm đơn giá áp dụng là 5.500đ/chứng từ tương đương 4.000.000đ/lần.
 Ngày  01  3.500
 8. Dịch vụ nhập số liệu kế toán trực tiếp tại địa chỉ của khách hàng:
- Nội dung công việc: nhập số liệu theo các chứng từ đã lập của khách hàng và cân đối sổ sách kế toán.
- Cách thức thực hiện: CBNV công ty đến trực tiếp địa điểm của khách hàng để thực hiện dịch vụ.
- Giá dịch vụ tính theo ngày làm việc thực tế,nếu thực hiện trong tháng 2&3 hàng năm đơn giá áp dụng là 4.000.000đ/ngày.
 Ngày 01   3.000.000
 9. Dịch vụ nhập số liệu kế toán trực tuyến sử dụng chứng từ scan (chụp ảnh chứng từ):
- Nội dung công việc: như dịch vụ thực hiện trực tiếp tại địa điểm của khách hàng nhưng chỉ khác cách thức thực hiện là gián tiếp qua mạng internet & điện thoại;
- Cách thức thực hiện: khách hàng sử dụng điện thoại di động chụp ảnh từng chứng từ đã lập và gửi file scan công ty qua email/zalo/… CBNV công ty nhập số liệu và cùng khách hàng đối chiếu cân đối sổ sách kế toán sau khi nhập xong số liệu trên phần mềm. Sử dụng các công cụ TeamViewer, Zoom, Zalo, điện thoại, email,... qua mạng internet để thực hiện;
- Giá dịch vụ: tính theo số lượng chứng từ scan, tối thiểu mỗi lần thực hiện 720 chứng từ.
 Chứng từ/ Tháng <60  16.000
61 - 90 14.000
 91 - 120  13.000
121 - 150 12.000
151 - 180  11.000
 > 181  10.000
 10. Dịch vụ nhập số liệu kế toán trực tuyến sử dụng công cụ excel:
- Nội dung công việc: như phương thức sử dụng chứng từ scan;
- Cách thức thực hiện: khách hàng nhập số liệu trên file excel theo định dạng sẵn có do công ty cung cấp, công ty tiến hành nhập số liệu từ file excel và đối chiếu cân đối sổ sách kế toán sau khi nhập xong số liệu trên phần mềm. Sử dụng các công cụ TeamViewer, Zoom, Zalo, điện thoại, email,... qua mạng internet để thực hiện;
- Giá dịch vụ: tính theo số lượng chứng từ trên file excel, tối thiểu mỗi lần thực hiện 720 chứng từ.
 Chứng từ/ Tháng  <60 11.000
 61 - 90  10.000
 91 -120  9.000
 121 - 150  8.000
151 - 180  7.000
 > 181
 
6.000
 

* Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí đi lại ăn ở, bao gồm: tiền đi lại sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chi phí sinh hoạt 200.000đ/ngày, chi phí lưu trú 300.000đ/ngày
* Dịch vụ nhập số liệu kế toán bao gồm việc nhập số liệu, kiểm tra, đối chiếu, cân đối số liệu và kết xuất các sổ sách, báo cáo kế toán theo qui định của tối thiểu 01 năm tài chính trên phần mềm. Có thể dùng kết hợp giữa dịch vụ gián tiếp và trực tiếp để phối hợp thực hiện.
* Khi thực hiện bằng phương pháp gián tiếp, công việc chụp (scan) chứng từ có thể đến trực tiếp địa điểm của khách hàng để thực hiện, đơn giá scan được tính 2.000.000đ/ngày chưa bao gồm chi phí đi lại ănở.
* Đối với chứng từ (CT) số dư tài khoản đầu kỳ thì mỗi tiết khoản theo dõi chi tiết theo từng đối tượng kế toán sẽ tính mỗi đối tượng là 01 CT, ví dụ: tài khoản 3312 theo chi tiết cho 100 nhà thầu thì tính là 100 CT, nếu tài khoản 3312 theo chi tiết cho 100 nhà thầu và đồng thời theo dõi mỗi nhà thầu 03 hợp đồng thì tính số CT là 100*3=300.
 

 

Khách hàng tiêu biểu sử dụng sản phẩm SmartBooks Plus

STT
Tên khách hàng
Địa chỉ
1            
Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
2            
Đoàn BĐQH và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3            
Nhà khách tỉnh Vĩnh Phúc
Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4            
Ban dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc
Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
5            
VP đăng ký QSD đất tỉnh Vĩnh Phúc
Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
6            
Trung tâm phát triển quỹ đất Vĩnh Phúc
Khu Công sở - TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
7            
Phòng giáo dục huyện Vĩnh Tường
Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
8            
Liên hiệp các hiệp hội KHKT Việt Nam
53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
9            
Báo Khoa học & Đời Sống
Thành phố Hà Nội
10          
Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển – RED
Số 31 Trương Hán Siêu,P Trần Hưng Đạo,Hoàn Kiếm ,Hà Nội
11          
Tạp chí khoa học Tổ quốc
53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
12          
Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Nghệ An
Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
13          
Ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn
Đường Quang Trung, P Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn.
14          
Sở Nội vụ Lạng Sơn
Số 4 Trần Hưng Đạo, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn
15          
Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn
Số 4 Trần Hưng Đạo, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn
16          
Đài phát thanh – Truyền Hình tỉnh Hà Tĩnh
22- Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
17          
Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh hà Tĩnh
146 Trần Phú – TP Hà Tĩnh – Hà Tĩnh
18          
Phòng giáo dục – đào tạo huyện Cẩm Xuyên
Thị trấn Cẩm Xuyên – Cẩm Xuyên – HT
19          
Văn phòng UBND_HDND huyện Cẩm Xuyên
Thị Trấn Cẩm Xuyên – Cẩm Xuyên – HT
20          
Hội người mù huyện Cẩm Xuyên
TT cẩm Xuyên – Cẩm Xuyên – HT
21          
Phòng Nông nghiệp &PTNT Cẩm Xuyên                      
TT Cẩm Xuyên – Cẩm Xuyên – HT
22          
Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang
TT Vũ Quang – Vũ Quang – Hà Tĩnh
23          
Văn Phòng HĐND – UBND Huyện Vũ Quang
Thị trấn Vũ Quang – Huyện Vũ Quang – Tỉnh Hà Tĩnh
24          
Phòng giáo dục đào tạo Thành phố Hà Tĩnh
02 Nguyễn Công Trứ
25          
Phòng nội vụ - LĐTB&XH TP Hà Tĩnh
72 Phan Đình phùng – HT
26          
Sở lao động TB&XH Hà Tĩnh
107- Phan Đình Phùng- TP HTĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh
27          
Văn phòng huyện Ủy Lộc Hà
huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
28          
Phòng giáo dục đào tạo huyện Lộc Hà
Huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
29          
Chi cục đê điều Hà Tĩnh và phòng chống bão lụt Hà Tĩnh
307 Trần Phú TP Hà Tĩnh – HàTĩnh
30          
Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh
148- Trần Phú – TP Hà Tĩnh – HT
31          
Sở Nông nghiệp &PTNT Hà tĩnh
61- Phan Đình phùng – TPHT
32          
Phòng GD&ĐT Huyện Thạch Hà
Thị trấn Thạch Hà – Thạch Hà – Hà Tĩnh
33          
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Thạch Hà
TT Thạch Hà – Thạch Hà – Hà Tĩnh
34          
Huyện Đoàn Huyện Thạch Hà
TT Thạch Hà – Thạch Hà – Hà Tĩnh
35          
VP UBND Huyện Thạch Hà
TT Thạch Hà – Thạch Hà – Hà Tĩnh
36          
Sở Xây dựng Hà tĩnh 
14- Võ Liên Sơn-TP Hà Tĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh
37          
 
TT Văn hóa thể thao huyện Con Cuông
Khối 5 – TT Con Cuông – huyện Con Cuông
38          
Phòng Tài chính huyện Con Cuông
Khối II – TT Con Cuông – Con Cuông – Nghệ An
39          
Đoàn thanh Niên huyện Con Cuông
Khối 1 – TT Cong Cuông – Con Cuông – Nghệ An
40          
Hội phụ nữ huyện Con Cuông
TT Con Cuông – Con Cuông – Nghệ An
41          
UBMT Tổ Quốc huyện Con Cuông
TT Cong Cuông – Con Cuông – Nghệ An
42          
Hội Nông Dân huyện Con Cuông
 
Khối 1 – TT Cong Cuông – Con Cuông – Nghệ An
43          
Hội Cựu Chiến Binh huyện Con Cuông
Khối 1 – TT Cong Cuông – Con Cuông – Nghệ An
44          
Phòng Giáo dục &ĐT huyện Con Cuông
Khối 5 – TT Cong Cuông – Con Cuông – Nghệ An
45          
Uỷ ban nhân dân huyện Bình Xuyên
Thị trấn Hương Canh – huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
46          
Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
P. Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
47          
Phòng Công Thương huyện Cao Phong, Hoà Bình
Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình
48          
Các trường PTTH, THCS và Tiểu học
hơn 1000 trường học trên phạm vi toàn quốc
49          
………………………
………………………
Và hàng nghìn khách hàng khác đã sử dụng trong đó phần mềm kế toán Smartbooks được sử dụng để triển khai trên toàn ngành ở các đơn vị như Sở xây dựng, Sở lao động – thương binh và xã hội,Phòng giáo dục – đào tạo, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn… các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc…

1. Bộ cài đặt phần mềm: (Liên hệ)
2. Tài liệu:
    - Tờ rơi
    - Tài liệu giới thiệu tổng quan
    - Tài liệu hướng dẫn cài đặt
    - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
    - Bài tập thực hành

   

Bạn đã thêm vào giỏ hàng sản phẩm:

Tin tức

Fanpage Facebook

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp